Payment

ช่องทางการชำระเงิน และวิธีการชำระเงิน

เงื่อนไขการชำระเงิน

1. ในการจองครั้งแรก ชำระมัดจำ 30-50% ของโปรแกรมทัวร์ (ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจทัวร์ที่ระบุเงื่อนไข) หรือชำระทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทำการจอง) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทางใหกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
2. กรณีใช้วีซ่าในประเทศที่จะเดินทางไป ให้ท่านส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, รูปถ่ายจำนวน 2รูป พร้อมเอกสารในการประกอบการทำวีซ่าของแต่ละประเทศที่ระบุในเงื่อนไขการทำวีซ่า
2.1 กรณีทำวีซ่าแบบเร่งด่วนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3. ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15วัน (ไม่นับรวมวัน เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
4.หลังจากชำระเงินให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ชำระพร้อมส่งเอกสารการชำระเงิน ได้ทาง Email : booking@sabaithailandtours.com